YouP telecom

Algemene Leveringvoorwaarden

Artikel 1
Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop/verkoop, ruiling en reparatie-werkzaamheden door YouP Telecom  B.V., gevestigd te Zaandam, hierna te noemen "YouP Telecom", aangegaan;
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van "YouP Telecom";
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van "YouP Telecom" afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2
Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
2-2 Mondelinge aanbiedingen door "YouP Telecom" of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd;
2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door "YouP Telecom" zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden "YouP Telecom"’ niet.

Artikel 3
Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van "YouP Telecom" binden de laatste niet, voorzover ze door "YouP Telecom" niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4
Overeenkomst.
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor "YouP Telecom" door haar schriftelijke/mondelinge bevestiging;
4-2 Elke met "YouP Telecom" aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat "YouP Telecom" van voldoende  kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling; Opdrachtgever zal toestaan dat "YouP Telecom" zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door "YouP Telecom" bij de aanbieding verstrekt, zijn voor "YouP Telecom" niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aanderden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5
Algemene voorwaarden van contractspartijen en /of derden.
5-1 "YouP Telecom" aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen;
5-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van "YouP Telecom" onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden;
5-3 Algemene voorwaarden worden slechts door "YouP Telecom" aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6
Intellectuele eigendomsrechten.
6-1 Op alle door "YouP Telecom" verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en copieeren zijn slechts toegestaan met "YouP Telecom" zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven "YouP Telecom" haar onvervreemdbaar eigendom en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden;
6-2 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 7.500,00, onverminderd "YouP Telecom" haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7
Leveringstermijnen.
7-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor "YouP Telecom" zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst;
7-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 8
Prijzen.
8-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen;
8-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend;
8-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 9
Aanbetaling.
"YouP Telecom" is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen.
Indien door wanprestatie van "YouP Telecom" de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10
Annuleren.
10-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door "YouP Telecom" reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen Opdrachtgever zal eveneens aan "YouP Telecom" als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeen gekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht "YouP Telecom" te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen;
10-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt "YouP Telecom" zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11
Transportrisico.
11-1 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de opdrachtgever;
11-2 Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals
transport-, brand en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door goederen geleden;
11-3 Bij aankomst der goederen dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen.

Artikel 12
Aansprakelijkheid.
12-1 "YouP Telecom" is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
12-2 "YouP Telecom" is aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van "YouP Telecom" of van hen, die door "YouP Telecom" te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden;
12-3 "YouP Telecom" zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden;
12-3 Bij het uitvoeren van door "YouP Telecom" aangenomen werk, is "YouP Telecom" nimmer aansprakelijk voor ontstane beschadigingen aan datgene wat direct ligt naast of een geheel uitmaakt met het deel, dat door haar is aangenomen (zoals schade aan aangrenzende binnenmuren, buitenmuren, tegelwerk etc.). Ook is "YouP Telecom" nimmer aansprakelijk voor enige, waar dan ook ontstane schade, die door of tijdens het verwijderen van hetgeen door haar moest worden vervangen is opgetreden.

Artikel 13
Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 14
Materialen.
14-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt;
14-2 Goederen die "YouP Telecom" tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan haar toevallen, onder gehoudenheid tot billijke vergoeding;
14-3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door "YouP Telecom" doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15
Verplichtingen van de opdrachtgever.
15-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat "YouP Telecom" tijdig kan beschikken;
a over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en
beschikkingen, enz.), één en ander op aanwijzing van "YouP Telecom";
b over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
c over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de
uitvoering van het werk benodigde energie;
d over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
15-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn;
15-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
15-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor "YouP Telecom" voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16
Reclame.
16-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, "YouP Telecom" terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag der levering c.q oplevering "YouP Telecom" wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame;
16-2 "YouP Telecom" dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend;
16-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen;
16-4 Indien de reclame naar het oordeel van "YouP Telecom" c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal "YouP Telecom" hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand."YouP Telecom" is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
16-5 Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 17
Meer- en minderwerk.
17-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen;
17-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking;
17-3 Door "YouP Telecom" te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht;
17-4 De toepasselijkheid van het in artikel 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18
Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt "YouP Telecom" om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door "YouP Telecom" gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door "YouP Telecom" aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door haar met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 19
Wijziging der opdracht.
19-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht;
19-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan "YouP Telecom" ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per telefoon of per fax opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever;
19-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door "YouP Telecom" buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 20
Overmacht.
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar "YouP Telecom" of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van "YouP Telecom", ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van "YouP Telecom", danwel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor "YouP Telecom" overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. "YouP Telecom" is om deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 21
Eigendomsvoorbehoud.
21-1 Zolang "YouP Telecom" geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, voor zover mogelijk, eigendom van "YouP Telecom";
21-2 "YouP Telecom" heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot haar te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd;
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22
Oplevering.
22-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop "YouP Telecom" dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen;
22-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke "YouP Telecom" niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel "Overmacht" geregeld.

Artikel 23
Wanprestatie en ontbinding.
23-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige
ingebrekestelling vereist is;
23-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal "YouP Telecom" ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze;
23-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft "YouP Telecom" eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die "YouP Telecom" op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 24
Betaling.
24-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
24-2 "YouP Telecom" is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 2% cumulatief per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending der facturen;
24-3 "YouP Telecom" is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur,
zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau;
24-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand; Uit het enkele feit dat "YouP Telecom" zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 25
Toepasselijk recht.
Op alle door "YouP Telecom" gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 26
Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van "YouP Telecom", indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
Naar boven